In Nije DeiИсполнитель: De Kast
Альбом: Niets Te Verliezen
Продолжительность: 04:55
Стиль: Метал и рок

Переведено:
De Kast
Niets Te Verliezen
In Nije Dei
De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang
Mar ‘t nimt in kear
Wes mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin

refr.:
Jou my dyn han, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn han, hjir is myn hert
‘k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

‘k Kaam net ut e rie, it paed dat ik gie, it wie sunder ein
De tiid dy’t der wie, it hert dat ik hie, it wie fersein
‘k Ha my oan dy jun, mysels yn dy fun, ‘k gebjin op e nij
Leafde hat wun, twa minsken bun, mar fugelfrij

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin

refr.

Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

Де Кятш
Niets TE не Verliezen
в Nije Дей
де nacht является foarby, де сенное является frij, omheech ТЭ геан
Aanst wurdt он деи, де moarn это те-нию, ом Стил ТЭ stean
это libben ви рангом, он wachtsjen дэ Ланг
Мар ‘т nimt в kear
Уэс мар нетто-Банг, Банг ВВЭР неа, это hoecht чистая mear

дер силь gjin дей begjinne, дат ИК сетку ды бин
Gjin oerwurk фоарь нас ринне, Сандер грех

хладаг.:
Чжоу Хань мой Дин, мой Дин Чжоу фирма hert
Асто это doarst Мэй мой
Hjir является Хань мын, мынь hjir является фирма hert
‘к Чжоу мын bestean оан ды
Ланг ви это kald АН tsjuster, aanst комт де дей
Fynt это ljocht Син Вей, Ю. Н. В nije дей

‘к Kaam чистая ут е рие, он paed дат ИК ГНС, это ви Сандер Эйн –
де tiid ды не дер ви, это фирма hert дат ИК спешить, это ви fersein
‘тыс. га мой оан ды июн, mysels Ын ды удовольствие, к gebjin ОП е нию
Leafde шляпу wun, тва minsken булочка, мар fugelfrij

дер силь gjin begjinne дей, дат ИК сетку ды бин
Gjin oerwurk фоарь нас ринне, Сандер грех

хладаг.

Ланг ви это kald АН tsjuster, aanst комт де дей
Fynt это ljocht Син Вей, Ю. Н. В nije дей


Оставить комментарий